Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt van de website van de Stichting Vrienden van de Cardiologie gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Het Stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De website van de Stichting Vrienden van de Cardiologie bevat informatie voor patiënten, familieleden en zorgverleners. De website is door de bestuursleden, bestaande uit o.a. cardiologen en onderzoekers, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van juistheid en volledigheid van de inhoud, samengesteld. De Stichting Vrienden van de Cardiologie streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden.

Het Stichtingsbestuur kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw behandelend arts. De Bestuursleden aanvaarden daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze website, of voortkomend uit technische gebreken.

Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Actualiteit van gegevens

Controle van teksten op de website van de Stichting Vrienden van de Cardiologie vindt regelmatig plaats. Informatie die snel(ler) veroudert, wordt vaker gecontroleerd en aangepast. Hiermee bent u ervan verzekerd dat onze contents actueel en betrouwbaar zijn en bent u altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Links & verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Het Stichtingsbestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links & verwijzingen naar de website van onze Stichting

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de website van de Stichting Vrienden van de Cardiologie, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

• een site mag niet de schijn wekken dat de Stichting Vrienden van de Cardiologie de site of daarop gepubliceerde informatie ondersteunt of aanbeveelt;

• de website van de Stichting Vrienden van de Cardiologie mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames);

• een site mag een link naar de website van de Stichting Vrienden van de Cardiologie maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren;

• een site mag op geen enkele manier het logo, alle contents en grafisch materiaal van de website van de Stichting Vrienden van de Cardiologie gebruiken (tenzij de Bestuursleden daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben gegeven);

• een site mag geen onjuiste informatie over de website van de Stichting Vrienden van de Cardiologie geven;

• een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt het Stichtingsbestuur met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform onze Privacyverklaring. De persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd (emails) en in een aparte beveiligde database opgeslagen. Uw gegevens worden daarnaast niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrechten

Het Stichtingsbestuur spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, afbeeldingen, illustraties, video’s, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendoms-rechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De Bestuursleden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijzen degene die meent een sterker recht te hebben naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover het Stichtingsbestuur beschikt over de contactgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft het Stichtingsbestuur deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De website van de Stichting Vrienden van de Cardiologie is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.