Stichting

Een lange nauwe samenwerking…

Om te begrijpen hoe onze Stichting is ontstaan en waarvoor wij staan, moeten wij eerst terug in de vroegere tijd… precies 50 jaar (2017) geleden waar het allemaal begonnen is…


De Stichting Vrienden werd in 1967 opgericht als Stichting Bijstand Cardiologische Kliniek van het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam. Het doel was financiële steun te verlenen aan het onderzoek in de Cardiologische Kliniek van het toenmalige Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam.

Hoofd van deze kliniek was prof. dr. Dirk Durrer, de grondlegger van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN-NHI), dat werd opgericht in 1972. In februari 2012 vierde het ICIN luisterrijk zijn 40-jarig bestaan.

Het doel dat prof. Durrer voor ogen stond, was om het wetenschappelijk onderzoek dat in de academische cardiologische centra van de medische faculteiten in Nederland wordt verricht gezamenlijk te coördineren en deskundigheid, talent en geld optimaal in te zetten voor de wetenschap.

Prof. Dirk Durrer

Prof. Dirk Durrer
(1918 – 1984)

Dat idee is levensvatbaar gebleken en alle 8 academische cardiologische centra van Nederland werken samen in het ICIN-NHI.

In 1993 werd het ICIN een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

In 2000 werd de naam van de Stichting gewijzigd in “Stichting Vrienden van de Cardiologie” in Nederland. De statutaire doelstelling bleef dezelfde, namelijk het bevorderen van de ontwikkeling van de experimentele en klinische cardiologie door het verlenen van steun aan het ICIN en aan andere personen en instellingen ten behoeve van de wetenschapsbeoefening op het gebied van hart- en vaatziekten.

In 2016 is het ICIN verzelfstandigd en officieel geen instituut meer van de KNAW. ICIN is vanaf toen verder gegaan onder de naam Netherlands Heart Institute (NL-HI).

Onze Stichting in de toekomst...

De laatste jaren overschrijden de toegekende budgetten die van de inkomsten en wordt dus ingeteerd op het vermogen. Zonder ingrijpen zou dit onafwendbaar leiden tot een uitputting van het vermogen. Dit zou voor het Netherlands Heart Institute verstrekkende negatieve gevolgen hebben.

Het Stichtingsbestuur zal zich om die reden ten doel moeten stellen de financierings­mogelijkheden ook voor de toekomst veilig te stellen en dus aanvulling van het vermogen na te streven.

Van de individuele leden van het bestuur wordt verwacht dat zij zich hiervoor zullen inzetten. Bestuursleden van de Stichting hebben veelal een actieve functie in het bedrijfsleven, de politiek, wereld van de gezondheidszorg of maatschappelijke organisaties. Zij zijn bereid, zich in te zetten voor de bevordering van zorg en wetenschap op het gebied van hart- en vaatziekten. Het Netherlands Heart Institute zal ons met regelmaat en genoegen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsvraagstukken en wetenschap van hart- en vaatziekten.

Steun ons in wetenschappelijk onderzoek van hart- en vaatziekten!